pozostało 14 znaków
pozostało 14 znaków

REGULAMIN KONKURSU „Twój smak ”

§ Zasady ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie, korzystania z Aplikacji Konkursowej oraz reguluje prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników. Postanowienia niniejszego regulaminu są wiążące dla Organizatora i Uczestników, a wszelkie materiały promocyjno – reklamowe mają jedynie charakter informacyjny.

 2. Organizatorem konkursu jest Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Korczaka 5, 43- 200 Pszczyna, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000053415, posiadająca REGON 510258637, NIP: 744-0000-33-25 kapitał akcyjny 6.259.169,00 PLN zwana dalej Organizatorem

 3. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie http://henrykkania.pl/twojsmak

 4. Fundatorem przekazującym nagrody w rozumieniu art. 919 – 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny jest Organizator

 5. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§2 Słownik pojęć

 1. Uczestnik – osoba fizyczna, która za pośrednictwem aplikacji znajdującej się pod adresem http://henrykkania.pl/twojsmak oraz https://www.facebook.com/PrawdziweMistrzostwoPL/ dodała post spełniający wymagania określone w §3 Regulaminu, spełniająca kryteria określone w §7 Regulaminu.

 2. Jury - 3 osoby wybrane przez Organizatora, dokonujące wyboru Laureatów nagrody.

 3. Aplikacja konkursowa – oprogramowanie pod nazwą „Twój smak” za pomocą którego można wziąć udział w konkursie „Twój smak”, dostępna na stronie http://henrykkania.pl/twojsmak oraz https://www.facebook.com/PrawdziweMistrzostwoPL/

 4. Post konkursowy - wpis/plik w aplikacji konkursowej opublikowany w okresie od dnia 13.11.2017 roku do dnia 06.12.2017 roku.

 5. Etap pośredni konkursu – jeden z pięciu etapów, na które Organizator podzielił Konkurs, w ramach którego będzie wyłaniany przez Jury Laureat Etapu.

 6. Laureat Etapu – jeden z pięciu Uczestników, którego wpis umieszczony w toku trwania któregokolwiek
  z pięciu etapów konkursu Jury uzna za najlepszy i ogłosi zwycięzcą danego etapu pośredniego konkursu.

 7. Laureat Nagrody Głównej - Uczestnik wylosowany spośród pięciu Laureatów Etapu przez Jury, jako pomysłodawca najbardziej oryginalnego smaku kabanosów marki Maestro

§3 Zasady udziału w konkursie

 1. Aby wziąć udział w konkursie należy za pomocą aplikacji konkursowej „Twój smak” dostępnej na profilu Facebook skomponować propozycję nowego smaku kabanosów produkowanych przez markę Maestro poprzez:

  1. Wybór koloru opakowania spośród barw wskazanych na palecie dostępnej w aplikacji konkursowej

  2. opracowanie nowego smaku kabanosów

 2. Rejestracja w Konkursie jest możliwa poprzez zalogowanie się w serwisie Facebook oraz zezwolenie na dostęp do danych dedykowanej aplikacji „Twój smak” a następnie zainstalowanie Aplikacji konkursowej na swoim urządzeniu.

 3. Z chwilą zarejestrowania się w Konkursie poprzez konto na portalu społecznościowym Facebook (co oznacza zainstalowanie Aplikacji Konkursowej w ramach portalu społecznościowego Facebook) zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, której podstawę stanowi niniejszy Regulamin.

 4. W przypadku gdy Uczestnik wycofa zgodę na całość lub którekolwiek z postanowień Regulaminu, obowiązany jest do niezwłocznego usunięcia Aplikacji konkursowej albo do poinformowania Organizatora o cofnięciu takiej zgody, skutkującej niezwłocznym usunięciem takiego Uczestnika z Konkursu.

 5. Aplikacja pozostaje kompatybilna z najpowszechniej używanymi przeglądarkami internetowymi w najnowszych ich wersjach.

 6. Warunkiem korzystania z Aplikacji, a tym samym uczestnictwa w Konkursie jest dostęp do sieci internetowej (modem telefoniczny, modem ISDN, modem DSL lub inne równoważne połączenie) z zainstalowanym oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie zasobów internetowych, akceptującym pliki typu cookies oraz posiadanie przez Uczestnika profilu w serwisie społecznościowym Facebook. Oprócz tego korzystanie z Aplikacji konkursowej jest możliwe dzięki innym urządzeniom końcowym, zdolnym do pracy w Internecie. Wyłączną odpowiedzialność za aktualność, prawidłowość oraz przydatność sprzętu i oprogramowania wykorzystanego przy korzystaniu z Aplikacji konkursowej ponosi Uczestnik.

 7. Uczestnicy są zobowiązani w szczególności do:

  1. Korzystania z Aplikacji konkursowej w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania

  2. Korzystania z Aplikacji konkursowej w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz Operatora z poszanowaniem dóbr osób trzecich i wszelkich innych przysługującym im praw

  3. Korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku.

 1. Zabrania się Uczestnikom na dokonywanie zmian w oprogramowaniu aplikacji, w szczególności powielania, kopiowania, modyfikowania kodu źródłowego aplikacji bądź też podejmowania czynności celem odtworzenia kodu źródłowego. Zabrania się również umieszczania aplikacji na innych witrynach internetowych aniżeli wskazana przez Organizatora.

 2. W ramach konkursu Uczestnik uprawniony jest wyłącznie do dokonania zmian w oprogramowaniu w zakresie umożliwiającym poprawne zainstalowanie oprogramowania na urządzeniu Uczestnika.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w Aplikacji konkursowej na skutek zmian w oprogramowaniu, jakie wprowadził Uczestnik.

§4 Zasady Konkursu

 1. Konkurs prowadzony jest za pomocą autorskiej aplikacji o nazwie „Twój smak” dostępnej w serwisie internetowym Facebook na profilu „facebook.com/PrawdziweMistrzostwoPL”

 2. Każda osoba może wziąć udział w konkursie tylko jeden raz – przez co rozumie się dodanie tylko jednego wpisu w aplikacji konkursowej. W przypadku dodanie większej ilości postów, w konkursie oceniany będzie tylko jeden – dodany najwcześniej.

 3. Posty konkursowe można umieszczać w aplikacji konkursowej w okresie od dnia 13.11.2017 roku od godziny 13.00 do dnia 01.12.2017 roku do godziny 23.59. Komentarze umieszczanie po godzinie 23.59 w dniu 01.12.2017 roku nie będą brane pod uwagę przy wyborze laureatów.

 4. Treść komentarzy Uczestników powinna być wynikiem ich indywidualnej pracy twórczej, być wolna od wad prawnych i nie naruszać praw osób trzecich. Uczestnik zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych w związku z tym, że odpowiedź, o której mowa w §3 Regulaminu naruszała ich prawa.

 5. Organizator działając na podstawie art. 921§3 Kodeksu cywilnego zastrzega, że z chwilą wydania nagrody, nabywa nieodpłatnie całość autorskich praw majątkowych do nagrodzonych odpowiedzi, stanowiących utwory w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili przejścia praw autorskich, w tym w szczególności na następujących polach eksploatacji:

  1. Zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką ( w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku) w tym m.in. drukiem, na taśmie magnetycznej, cyfrowej itp.

  2. Rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie zwielokrotnionych egzemplarzy w formie ulotki, kalendarza lub innych materiałów o charakterze marketingowym

  3. Wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i /lub multimedialnej, do baz danych

  4. Publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów lub przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym ( m.in. udostępniania w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video od demand, par – per- view dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DLS oraz jakiejkolwiek innej)

  5. Rozpowszechnianie w szczególności poprzez wprowadzenie do obrotu, publiczne udostępnianie, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy/kopii

  6. Używanie w obrocie gospodarczym lub niegospodarczym, także w celach marketingowych.

 6. Uczestnik Konkursu zwolni Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych w związku z tym, że w dacie opublikowania odpowiedzi, a także w dacie wydania nagrody temu Uczestnikowi nie przysługiwały do nich prawa autorskie.

§5 Nagrody

 1. Organizator za wygraną w konkursie przewidział szereg nagród rzeczowych, w tym w szczególności:

   1. Nagrody za zwycięstwo w etapach pośrednich: czytnik e-book o wartości do 500 zł oraz produkty Maestro o wartości do 100 zł

   2. Nagroda główna: półroczny zapas produktów Maestro o wartości do 600 zł oraz półroczny abonament w serwisie Legimi o wartości do 350zł.

 1. Dodatkowo Organizator wyprodukuje zwycięski smak kabanosów i wprowadzi go do sprzedaży w formie edycji limitowanej. Organizator zastrzega sobie 6-miesięczny okres liczony od dnia zakończenia konkursu na wprowadzenie do obrotu serii limitowanej zwycięskiego smaku kabanosów. Za wprowadzanie do obrotu Organizator uznaje wprowadzenie do sprzedaży powszechnej chociażby jednej paczki limitowanej serii kabanosów.

 2. Liczba opakowań limitowanej serii kabanosów wyprodukowanych przez Organizatora zależy wyłącznie od decyzji Organizatora, przy uwzględnieniu możliwości produkcyjnych i finansowych Organizatora oraz rzeczywistego popytu na limitowaną serię kabanosów.

 3. Nagrody nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny.

 4. Dodatkowo do nagród wskazanych w ust. 1, Organizator dołączy nagrodę pieniężną stanowiącą równowartość 11,11% wartości otrzymanej nagrody rzeczowej.

 5. Nagroda pieniężna opisana w ust. 3 niniejszego paragrafu zostanie potrącona na pokrycie należnej od laureata kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych. W przypadku gdy obowiązek pobrania
  i uiszczenia podatku, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie powstanie, nagroda, o której mowa
  w ust. 3 nie zostanie przyznana


§6 Zasady wyłonienia laureatów Konkursu

 1. Konkurs składa się z pięciu etapów odbywających się w następujących terminach:

  1. Etap 1 - w terminie od 13.11.2017 roku – 16.11.2017 roku

  2. Etap 2 – w terminie od 17.11.2017 roku – 19.11.2017 roku

  3. Etap 3 – w terminie od 20.11.2017 roku - 23.11.2017 roku

  4. Etap 4 - w terminie od 24.11.2017 roku – 27.11. 2017 roku

  5. Etap 5 – w terminie od 28.11.2017 roku – 1.12.2017 roku

 2. Z każdego powyższego etapu Jury, według swojej oceny wybierze Laureata Etapu. Ogłoszenie Laureatów Etapu nastąpi w terminie do 3 dni po ostatnim dniu trwania etapu w aplikacji konkursowej lub na profilu na portalu społecznościowym Facebook.

 3. Każdy z Laureatów Etapu otrzyma nagrodę za zwycięstwo w etapie pośrednim określoną
  w §5 ust. 1 pkt a Regulaminu konkursu.

 4. Dodatkowo spośród pięciu Laureatów Etapu wybranych w sposób wskazany w §6 ust. 1 Regulaminu Konkursu Jury, według własnej oceny wybierze jednego Laureata Nagrody Głównej.

 5. Laureat Nagrody Głównej otrzyma nagrody rzeczowe określone w §5 ust. 1 pkt b Regulaminu konkursu. Dodatkowo smak kabanosów zaproponowany w toku trwania Konkursu przez Laureata Nagrody Głównej zostanie przez Organizatora wyprodukowany jako seria limitowania kabanosów marki Maestro.

 6. Laureat Nagrody Głównej zostanie ogłoszony do 6.12.2017 roku za pomocą serwisu Facebook
  na profilu facebook.com/PrawdziweMistrzostwoPL oraz w aplikacji „Twój smak” w zakładce „Zwycięzcy”

 7. Nagrody za poszczególne etapy zostaną wydane laureatom etapów przez Organizatora
  do 60 dni od ogłoszenia zwycięzcy etapu.

 8. Wydanie Nagrody główna zostanie Laureatowi Nagrody Głównej zostanie podzielone na dwa etapy. Nagroda w postaci abonamentu na zakup książek w serwisie Legimi lub innym sklepie z ebookami o wartości do 350 zł zostanie Laureatowi Nagrody Głównej wydana w terminie do 60 dni po ogłoszeniu wyników. Nagroda rzeczowa w postaci sześciomiesięcznego zapasu produktów marki Maestro będzie wydawana okresowo, w postaci comiesięcznych paczek produktów marki Maestro - w terminie do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje nagroda. Organizator wyłącza możliwość wydania całej nagrody w jednym terminie.

 9. Realizacja jednej z Nagród Głównych w postaci wyprodukowania i wprowadzenia do powszechnego obrotu limitowanej serii kabanosów marki Maestro nastąpi w terminie sześciu miesięcy od ogłoszenia Laureata Nagrody Głównej, w sposób wskazany w §5 ust. 2-3 Regulaminu konkursu.

 10. Posty zawierające wulgaryzmy, będące w inny sposób obraźliwe a także naruszające prawa osób trzecich nie będą przez Jury oceniane i podlegają wykluczeniu. Organizator zastrzega sobie prawo
  do usunięcia takich komentarzy.

 11. Warunkiem przyznania nagrody jest podanie przez jej laureata w wiadomości prywatnej wysłanej
  za pośrednictwem serwisu Facebook do „facebook.com/PrawdziweMistrzostwoPL” w terminie nie dłuższym niż 48 godziny
  od daty ogłoszenia laureatów konkursu następujących danych: imion, nazwisk, płci, dat urodzeń, adresów zamieszkania, adresów e-mail oraz numerów telefonu laureata.

§7 Uczestnicy konkursu

 1. Konkurs jest przeznaczony wyłącznie dla osób zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są pełnoletnie i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie
  i nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych, które ukończyły 13 rok życia, mogą brać udział w Konkursie
  jedynie za zgodą swojego prawnego opiekuna, który w formie pisemnej wyrazi zgodę na udział osoby niepełnoletniej lub nie posiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych i zgoda
  ta będzie przedstawiona na każde żądanie Organizatora.

 2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu, na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

§8 Zasady postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje, co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres siedziby Organizatora z dopiskiem „reklamacja konkurs facebook” do dnia 12.12.2017 roku.

 2. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data doręczenia reklamacji Organizatorowi

 3. Prawo złożenia reklamacji, dotyczącej przebiegu Konkursu przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji

 4. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji za pomocą listu poleconego wysłanego na adres korespondencyjny podany w reklamacji.

§9 Ograniczenia odpowiedzialności

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. Ewentualne problemy techniczne związane z działaniem dostawców usług internetowych,
   a w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie połączenia mogącego spowodować stratę lub zniszczenie treści
   przesłanych drogą elektroniczną , które mogłoby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie, o ile problemy te nie powstały z winy Organizatora, w szczególności w zakresie błędów w oprogramowaniu aplikacji konkursowej

  2. Jakiekolwiek problemy wynikające z działania aplikacji spowodowane wadliwym zainstalowaniem aplikacji, wadliwym jej pobranie bądź też powstałe na skutek wprowadzenia zmian w oprogramowaniu aplikacji przez inne podmioty niż Organizator

  3. Sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z aplikacji oraz powierzchni wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody spowodowane wpływem treści umieszczonych przez Użytkowników w aplikacji konkursowej

  4. Naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.

  5. W związku z częstymi zmianami tzw. „iFrame” oraz innych funkcjonalności serwisu internetowego Facebook, Organizator oraz twórcy aplikacji, firma „Stick and Play Apps Sp. z o.o.” nie ponoszą odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym działaniu Aplikacji ani też odpowiedzialności za awarie Aplikacji.

  6. Organizator oraz twórcy aplikacji, firma „Stick and Play Apps Sp. z o.o.” nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zniknięcie plików tekstowych lub graficznych które zostały umieszczone w Aplikacji przez Użytkownika.

§10 Postanowienia Końcowe

 1. Dodanie komentarza w aplikacji konkursowej oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu

 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz.U. 1992 nr 68 poz. 341) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie lub rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

 3. Organizator oświadcza, iż dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych osobowych w związku z realizacją Konkursu, będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu ( w szczególności wyłaniania i ogłaszania listy laureatów oraz przyznawania i wysyłania do nich nagród) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. ( Dz.U. 2016.922)

 4. Każdy uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania nagrody w przypadku zwycięstwa.

 5. Nadzór nad konkursem sprawuje Organizator

 6. Organizator informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z udziałem w konkursie, którymi są przede wszystkim: narażenie na negatywne opinie innych osób biorących udział w konkursie, inne zagrożenia wynikające z korzystania z aplikacji konkursowej.

 7. Do spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

 8. Wygrane w konkursie podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami zwłaszcza z ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350)

 9. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sposób powstałych na tle niniejszego Regulaminu w sposób ugodowy.

 10. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 13.11.2017 roku.Laureat Konkursu
 
Borowik
z chilii
Katarzyna Barbara ŻeRdka
ZWYCIEZCA 1 ETAPU
13.11 - 16.11
kabanosy
pizzowe
Aneta Dąbrowska
ZWYCIEZCA 2 ETAPU
17.11 - 19.11
Borowik
z chilii
Katarzyna Barbara ŻeRdka
ZWYCIEZCA 3 ETAPU
20.11 - 23.11
Amerykańskie z
prażoną cebulą
Joanna Osika-Rutkowska
ZWYCIEZCA 4 ETAPU
24.11 - 27.11
POMIDOROWE
Z TYMIANKIEM
Teresa Wojcik
ZWYCIEZCA 5 ETAPU
28.11 - 01.12
Indyjskie
Garam Masala
Marta Olejniczak-Idczak